ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА АКТИВНОСТ DEWAR’S СЪС СКРЕЧ ЛИСТ В МАГАЗИНИ

sofstok site

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА АКТИВНОСТ

 

НА АЛКОХОЛНА НАПИТКА DEWAR’S WHITE LABEL

 
   

 

 

Част 1

 

Организатор на промоционалната активност

 

Промоцията алкохолна напитка DEWAR’S WHITE LABEL 700 ml или 1l, при която закупилите напитката печелят ключодържател, чаша или бутилка Dewar’s White Label 200ml, наричана по – нататък „Промоционална/та активност“ се организира от „Софсток ЛТД“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията под ЕИК: 040479640, със седалище и адрес на управление: Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 46, МОЛ: Лиляна Лазарова, тел. (+359) 29045800, наричано по – долу в настоящите Общи условия „Организатор/а“

 

Част 2

 

Достъпност на Общите условия

 
 

1

Общите условия се разпространяват посредством отпечатване и предоставяне на разположение на потребителите/клиентите в магазини на територията на Република България, които провеждат промоционалната активност, и на уеб-страницата на Организатора www.sofstok.com . Персоналът на търговските обекти (магазини), на чиято територия се осъществява промоцията, е длъжен да запознава потребителите/клиентите на заведението достатъчно подробно с Общите условия, без да оказва влияние върху формирането на мнение и предпочитания към продукта у потребителите / клиентите.

 
 

2

Запознаването на потребителите / клиентите с Общите условия и механизма на действие на промоционалната активност следва да се извършва изцяло при спазване на добрите търговски практики и правилата за лоялна конкуренция, описани в Закона за защита на конкуренцията, Националния етичен кодекс за реклама и търговски комуникации и българското законодателство.

 
 

3

Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила от предаване на актуализираните общи условия на територията на обектите, в които се осъществява промоционалната активност.

 
 

4

При участие в Промоционалната активност участниците се обвързват със сроковете и правилата, част от разпоредбите на долуописаните Общи условия и се съгласяват да ги спазват.

 

Част 3

 

Територия на провеждане и продължителност на промоционалната активност

 
 

5

Промоционалната активност се организира и провежда в магазини на територията на Република България.

 
 

6

Промоционалната активност започва на 10.09.2022 и продължава до изчерпване на количествата на наградите. При съмнения у потребителите, конкурентите или Комисията за защита на конкуренцията следва да се има предвид следното: Промоционалната активност започва на 10.09.2022 и продължава до изчерпване на количествата на наградите, без оглед на поставянето на предназначените за промоционалната активност рекламни материали на територията на магазините, в които се осъществява промоцията преди и/или след посочените дати.

 

Част 4

 

Право на участие

 
 

7

Право на участие имат всички граждани на Република България, на държави-членки на Европейския съюз и на всички трети страни, които са на възраст над 18 г.

 
 

8

Всеки потребител/клиент, закупил алкохолна напитка - бутилка Dewar’s White Label 700 ml или 1l в магазин, в който се провежда промоционалната активност се счита за участник. Напитката е с алкохолно съдържание  от 40%.

 
 

9

Настоящата промоционална активност няма за цел подтикване към употреба на алкохолни напитки и не е насочена към аудитория от лица, ненавършили осемнадесет години. С настоящите общи условия Организаторът, от свое име и във връзка с Общите стандарти и Правилата на Националния етичен кодекс за реклама и търговски комуникации призовава за отговорна консумация на алкохолните напитки. Потребителите/Клиентите могат да се запознаят с правилата и принципите за отговорна консумация на следния адрес: http://konsumirai-otgovorno.bg/

 
 

10

Участващите в промоционалната активност приемат настоящите Общите условия, без да е необходимо изрично волеизявление.

 

Част 5

 

„Участващи“ продукти

 
 

11

Продуктите, които предоставят право на участие в промоционалната активност са следните:

 
 

а

Dewar’s White Label 700 ml с алкохолно съдържание от 40%

 
 

б

Dewar’s White Label 1l с алкохолно съдържание от 40%

 

Част 6

 

Награди

 
 

12

С участие в промоционалната активност се печели една от следните награди:

 
 

а

Ключодържател с лого на Dewar’s – 250 бр.

 
 

б

в

Чаша с лого на Dewar’s – 200 бр

Бутилка Dewar’s White Label 200ml – 150 бр

 
 

13

Наградите са моментни и се получават след изтриване на поле в скреч лист на касова зона в магазина, в който е закупена алкохолната напитка.

 
 

14

Всеки потребител, закупил един от „Участващите продукти“, има възможност да изтрие поле в скреч лист на касова зона в магазина. Върху скреч листа има 12 полета за итриване.

 
 

а

При изтрито поле с изображение на ключодържател, предметната награда на Потребителя/Клиента е ключодържател, брандиран с логото на Dewar’s.

 
 

б

в

При изтрито поле с изображение на чаша, предметната награда на Потребителя/Клиента е чаша, брандирана с логото на Dewar’s.

При изтрито поле с изображение на етикет Dewar’s, предметната награда на Потребителя/Клиента е бутилка Dewar’s White Label 200ml

 
 

г

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат замествани със свой паричен еквивалент.

 

Част 7

 

Механизъм на промоционалната активност

 
 

15

Промоционалната активност е обвързана със закупуване на алкохолна напитка Dewar’s White Label 700 ml или 1l в магазин и последващо спечелване на предметна награда.

 
 

16

 Организаторът информира потребителите/клиентите, че за участие не се изисква допълнително заплащане извън цената на напитката. При поискано такова от страна на персонал на магазин Организаторът не носи отговорност.

 
 

17

Промоционалната активност достига до потребителя/клиента чрез рекламни материали, поставени стелажи, касова зона или витрината на магазините, на чиято територия се осъществява промоционалната активност. Рекламните материали важат за периода на промоционалната активност или до изчерпване на количествата от наградите.

 

Част 8

 

Скреч лист

 
 

18

На скреч листа са разположени 12 полета, предназначени за изтриване (скреч поле). Всеки потребител, закупил един от „Участващите продукти“, има възможност да изтрие едно поле. С изтриването на скреч полето, се визуализира коя от наградите съответния потребител/клиент печели. Всяко поле носи печалба – предметна награда, описана в настоящите общи условия.

 
 

19

За целите на настоящата промоционална активност са отпечатани 50 бр. скреч листи.

 
   

Отговорност

 

Част 9

20

Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред Потребителите/Клиентите за награди, надвишаващи посоченото в настоящите Общи условия количество.

 
 

21

Организаторът на настоящата промоционална активност не носи отговорност за качеството на наградите и за евентуални вреди, причинени от наградата.

 
 

22

Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на наградите, посочени в част 6, т. 12 от настоящите Общи условия.

 
 

23

Организаторът запазва правото си да прекрати Промоцията, като обяви прекратяването при спазване на настоящите Общи условия, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при други обективни причини, както и при възникване на форсмажорни обстоятелства.

 
 

24

Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоционалната активност и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

 
 

25

Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоционалната активност и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

 

Комуникацията с организатора, в това число във връзка с въпроси по настоящите Общи условия се осъществява на:

Е – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

   
 Настоящите Общи условия се регулират от действащото българско и европейско законодателство и в частност Закон за защита на конкуренцията, Закон за защита на потребителите, Закон за виното и спиртните напитки, Закон за защита на авторското право и сродните му права, Закон за задълженията и договорите.    

 

 

 

 

 

 

 

Публикувана в Новини