ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА АКТИВНОСТ MARTINI FIERO & TONIC СЪС СКРЕЧ КАРТИ


 

 

 

 

 

 

 

Martini Selfrun 2022 scratch card 90x50mm preview 01

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА АКТИВНОСТ

НА АЛКОХОЛНА НАПИТКА (КОКТЕЙЛ)

MARTINI FIERO & TONIC

   

 

Част 1

 

Организатор на промоционалната активност

Промоцията алкохолна напитка (коктейл) MARTINI FIERO & TONIC, при която закупилите напитката печелят очила, ключодържател или бандана, наричана по – нататък „Промоционална/та активност“ се организира от „Софсток ЛТД“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията под ЕИК: 040479640, със седалище и адрес на управление: Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 46, МОЛ: Лиляна Лазарова, тел. (+359) 29045800, наричано по – долу в настоящите Общи условия „Организатор/а“

Част 2

 

Достъпност на Общите условия

 

1

Общите условия се разпространяват посредством отпечатване и предоставяне на разположение на потребителите/клиентите в заведения на територията на Република България, които провеждат промоционалната активност, и на уеб-страницата на Организатора www.sofstok.com . Персоналът на търговските обекти (заведения), на чиято територия се осъществява промоцията, е длъжен да запознава потребителите/клиентите на заведението достатъчно подробно с Общите условия, без да оказва влияние върху формирането на мнение и предпочитания към продукта у потребителите / клиентите.

 

2

Запознаването на потребителите / клиентите с Общите условия и механизма на действие на промоционалната активност следва да се извършва изцяло при спазване на добрите търговски практики и правилата за лоялна конкуренция, описани в Закона за защита на конкуренцията, Националния етичен кодекс за реклама и търговски комуникации и българското законодателство.

 

3

Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила от предаване на актуализираните общи условия на територията на обектите, в които се осъществява промоционалната активност.

 

4

При участие в Промоционалната активност участниците се обвързват със сроковете и правилата, част от разпоредбите на долуописаните Общи условия и се съгласяват да ги спазват.

Част 3

 

Територия на провеждане и продължителност на промоционалната активност

 

5

Промоционалната активност се организира и провежда в питейни заведения на територията на Република България.

 

6

Промоционалната активност се провежда в периода 01.07.2022 – 30.09.2022 г. или до изчерпване на количествата на наградите, предназначени за промоционалната активност – което от двете събития настъпи по – рано. При съмнения у потребителите, конкурентите или Комисията за защита на конкуренцията следва да се има предвид следното: Промоционалната активност започва на 01.07.2020 г. и ще продължи до 30.09.2020 г. (включително) или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано, без оглед на поставянето на предназначените за промоционалната активност рекламни материали на територията на питейните заведения, в които се осъществява промоцията преди и/или след посочените дати.

Част 4

 

Право на участие

 

7

Право на участие имат всички граждани на Република България, на държави-членки на Европейския съюз и на всички трети страни, които са на възраст над 18 г.

 

8

Всеки потребител/клиент, закупил алкохолна напитка (коктейл) Martini Fiero & Tonic , в питейно заведение, в което се провежда промоционалната активност, се счита за участник. Напитките са с алкохолно съдържание съответно от  ≈7.5%.

 

9

Настоящата промоционална активност няма за цел подтикване към употреба на алкохолни напитки и не е насочена към аудитория от лица, ненавършили осемнадесет години. С настоящите общи условия Организаторът, от свое име и във връзка с Общите стандарти и Правилата на Националния етичен кодекс за реклама и търговски комуникации призовава за отговорна консумация на алкохолните напитки. Потребителите/Клиентите могат да се запознаят с правилата и принципите за отговорна консумация на следния адрес: http://konsumirai-otgovorno.bg/

 

10

Участващите в промоционалната активност приемат настоящите Общите условия, без да е необходимо изрично волеизявление.

Част 5

 

„Участващ“ продукт

 

11

Продуктът, който предоставя право на участие в промоционалната активност, е следният:

Martini Fiero & Tonic с алкохолно съдържание от ≈ 7.5 %

Част 6

 

Награди

 

12

С участие в промоционалната активност се печели една от следните награди:

 

а

Чифт очила с лого на Martini – 150 бр

 

б

Ключодържател с лого на Martini – 270 бр

  в  Бандана с лого на Martini – 80 бр
 

13

Наградите са моментни и се получават след изтриване на скреч карта на място в обекта от персонала на заведението, в което е закупена алкохолната напитка.

 

14

Всеки потребител, закупил един от „Участващите продукти“, получава скреч карта от персонала на заведението. Върху скреч картата е отпечатано специално поле за изтриване:

 

а

При изтрито поле, с отпечатан върху него надпис „Печелите очила“ - предметната награда на Потребителя/Клиента е очила, брандирани с логото на Martini.

 

б

При изтрито поле, с отпечатан върху него надпис „Печелите ключодържател“ - предметната награда на Потребителя/Клиента е ключодържател, брандиран с логото  на Martini.

 

в

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат замествани със свой паричен еквивалент.

  г

При изтрито поле.....надпис „Печелите бандана“......бандана, брандирана с логото на Martini

Част 7

 

Механизъм на промоционалната активност

 

13

Промоционалната активност е обвързана със закупуване на алкохолна напитка (коктейл) Martini Fiero & Tonic в заведение и последващо спечелване на предметна награда.

 

14

 Организаторът информира потребителите/клиентите, че за участие не се изисква допълнително заплащане извън цената на напитката. При поискано такова от страна на заведение/персонал на заведение Организаторът не носи отговорност.

 

15

Промоционалната активност достига до потребителя/клиента чрез рекламни материали, поставени на масите на заведенията, на чиято територия се осъществява промоционалната активност. Рекламните материали важат за периода на промоционалната активност или до изчерпване на количествата от наградите.

Част 8

 

Скреч карти

 

16

На скреч картата е разположено поле, предназначено за изтриване (скреч поле). С изтриването на скреч полето, се визуализира коя от наградите съответния потребител/клиент печели. Скреч картите не се използват за определяне на печеливши. Всяка от тях носи печалба – предметна награда, описана в настоящите общи условия.

 

17

За целите на настоящата промоционална активност са отпечатани 500 бр. скреч карти.

 

18

Всички предявени печеливши скреч карти се прикрепят към касовия бон и подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

Част 9

 

Отговорност

 

19

Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред Потребителите/Клиентите за награди, надвишаващи посоченото в настоящите Общи условия количество.

 

20

Организаторът на настоящата промоционална активност не носи отговорност за качеството на наградите и за евентуални вреди, причинени от наградата.

 

21

Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на наградите, посочени в част 6, т. 12 от настоящите Общи условия.

 

22

Организаторът запазва правото си да прекрати Промоцията, като обяви прекратяването при спазване на настоящите Общи условия, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при други обективни причини, както и при възникване на форсмажорни обстоятелства.

 

23

Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоционалната активност и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Комуникацията с организатора, в това число във връзка с въпроси по настоящите Общи условия се осъществява на:

Е – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

   

Настоящите Общи условия се регулират от действащото българско и европейско законодателство и в частност Закон за защита на конкуренцията, Закон за защита на потребителите, Закон за виното и спиртните напитки, Закон за защита на авторското право и сродните му права, Закон за задълженията и договорите.

Публикувана в Новини