СПЕЧЕЛИ ПЕРФЕКТНА ЗАКУСКА С LAVAZZA!

 

SStock Lav

   СПЕЧЕЛИ ПЕРФЕКТНА ЗАКУСКА С LAVAZZA!

 

 

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Участниците в Играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу общи правила на Играта.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

  1. 1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила и условия за участие на Играта (наричани по-долу “Общи правила” или “Правилата”).

1.1. Общите правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес:  www.lavazza.sofstok.com  за целия Период на Играта.

1.2. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Общите правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.lavazza.sofstok.com

РАЗДЕЛ ІІ. ПЕРИОД НА ИГРАТА И НАЧИН НА УЧАСТИЕ

  1. 2. Период и начин за участие:

2.1. Периодът за участие в „Играта” е от 30.09.2021 г. до 30.10.2021 г. („ПЕРИОД“)

След крайния срок на Играта, а именно след 23:59 ч. на 30.10.2021 г., тя се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични промоционални продукти и рекламни материали, свързани с Играта.

2.2. Играта се провежда в магазините на ТВ ФАНТАСТИКО на територията на Република България. Печелившите се избират на случаен принцип, между лицата, регистрирали, в регистрационната форма на www.lavazza.sofstok.com.  и съгласно условията на настоящите Правила, касов бон с дата, включена в Периода на Играта, потвърждаващ покупката на минимум 1 продукт с марката Lavazza на минимална стойност от 25 лв с ДДС.

2.3. След регистрация на спечелилите, същите трябва да изпратят регистрирания касов бон като приложат негова снимка в нарочно отварящо се поле на регистрационната форма. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в рамките на една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупката, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта. В случай че на касовия бон не фигурира закупен продукт на марката Lavazza, на стойност минимум 25 лв с ДДС, както и датата на покупка не в Периода на Играта), регистрацията на този участник в Играта се заличава.

2.4. Дубликати на касов бон няма да бъдат зачитани и участниците регистрирали Дубликати на касов бон ще бъдат заличени от платформата без право на награда.

РАЗДЕЛ ІІІ. ОРГАНИЗАТОР

  1. 3. Организатор на Играта е „СофСток ЛТД“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 46. Имейл адрес за контакти: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., наричан по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР”.

РАЗДЕЛ ІV. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

  1. 4.Продуктите, участващи в Играта, са всички продукти на марката Lavazza, продаващи се на рафт в магазините на ТВ ФАНТАСТИКО на стойност по-голяма или равна на 25лв с ДДС.

4.1. Продуктите, участващи в Играта, се предлагат на рафт, на касова зона и/или на вторично излагане в в магазините на ТВ ФАНТАСТИКО.

РАЗДЕЛ V. УЧАСТНИЦИ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. 5. Участник в Играта („УЧАСТНИК“) може да бъде всяко физическо лице над 18 години с постоянен адрес в Република България, който в Периода на участие по т. 2.1. е:

5.1. Закупил продукт на марката Lavazza, който е снимал и качил на интернет адрес: www.lavazza.sofstok.com касов бон с ясно видима дата, включително номерът на касовия бон и името на закупения продукт съвпадат с декларираните в сайта на Играта, на стойност от минимум 25 лв с ДДС.

5.2. Попълнил регистрационната форма със своите данни (три имена, телефон и електронен имейл адрес за контакт) на интернет адрес: www.lavazza.sofstok.com.

5.3. Регистрирал свой касов бон с дата от Периода на Играта, потвърждаващ покупката, съгласно условията на настоящите Правила, като въведе номер и дата на регистрационен бон и град, където е регистрирана покупката. Спечелилите трябва да предоставят оригинала на регистрирания от тях касов бон на куриера, който достави наградата. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в рамките на една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на всички изискуеми критерии за участие в Играта.

5.4. В Играта нямат право да взимат участие служители на Организатора, както и служители на трети лица, свърни с Играта, както и членове на техните семейства, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи);

5.5. В Играта нямат право да взимат участие лица на възраст под 18 (осемнадесет) години, считано към 30.09.2021 г. С приемането на Общите правила на Играта, Участникът декларира възраст над 18 год. съгласно Общите правила.

РАЗДЕЛ VІ. МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

  1. 6. Участието в Играта е възможно след закупуване на продукт с марката Lavazza.

6.1. За да участват в Играта, участниците трябва да се регистрират на интернет адрес: www.lavazza.sofstok.com  , да регистрират участващия в играта касов бон, като упоменат неговите дата, номер и град на издаване, както и да направят снимка на касовия бон с данни, съвпадащи с тези от регистрацията и с дата от Периода на Играта, удостоверяваща покупката на промоционален продукт, участващ в Играта. При регистрацията всеки Участник декларира в регистрационната форма, че е запознат и се съгласява с Общите правила на Играта;

6.2. Всеки Участник може да регистрира неограничен брой касови бонове за периода на Играта.

6.3. Общият брой награди e: 16бр. награди с марката SMEG, а именно: 1 автоматична кафе машина от серията BCC02, цвят червен, 5 машини за филтър кафе от серия DCF02, цвят черен, 5 машини за еспресо с ръкохватка от модел ECF01, цвят черен и 5 електрически кани за вода, модел KLF05, цвят червен. Разпределението на наградите ще се извършва след всеки успешно регистриран касов бон на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации и активност.

6.4. Наградите, осигурени от Организатора на Играта, са както следва:

* 1 автоматична кафе машина от серията BCC02, цвят червен;

* 5 машини за филтър кафе от серия DCF02, цвят черен;

* 5 машини за еспресо с ръкохватка от модел ECF01, цвят черен;

* 5 електрически кани за вода, модел KLF05, цвят червен.

6.5. Всеки касов бон има право само на 1 /една/ награда за периода на Играта. Участниците могат да участват с неограничен брой касови бонове, които отговарят на условията за участие в Играта.

6.6. След успешна регистрация на един касов бон, Участникът ще бъде помолен да удостовери валидността на регистрирания касов бон със снимка. В случай че няма техническа възможност да направи и предостави снимка, на мейла, с който се е регистрирал в системата, ще получи линк с валидност 24 часа, чрез който в рамките на този период може да качи снимка на регистрирания касов бон. В случай, че победителя на предостави снимка на касовия бон, той ще бъде дисквалифициран а наградата му ще бъде преразпределена към друг участник в играта.

6.7. Организаторът си запазва правото да отстрани всеки Участник, който:

6.7.1. Не отговаря на настоящите Правила на Играта;

6.7.2. Не спазва Общите правила на Играта.

6.7.3. Е качил снимка на касова бележка, в която не фигурира продукт с марката Lavazza, и/или от касовия бон не става ясно, че това е продукт, участващ в Играта, съгласно т. 4., и/или касовият бон е от период, преди или след Периода на играта, описан в т. 2.1. и/или победителя няма навършени 18 години към дата 01.03.2021 г.

6.7.4. Касовият бон на участника е ДУБЛИКАТ а не ОРИГИНАЛ

Същият ще бъде писмено своевременно уведомен за констатираните несъответствия по имейл.

6.8. В случай на отстранен Участник, спечелил награда, наградата се отчита като нераздадена и отново влиза в алтгоритъма за раздаване.

РАЗДЕЛ VІІ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

  1. 7. Печелившият Участник ще бъде информиран за спечелената от него награда по т. 6.4.и за условията и начина на получаването й чрез изпращане на имейл от служител на Организатора на имейл адреса за контакти, посочен при регистрирането на Участника в Играта и/или обаждане по телефона на посочения в регистрационната форма телефонен номер. В случай на липса на потвърждение от Печелившият участник, наградата се отчита като нераздадена и отново влиза в алтгоритъма за раздаване.

7.1. В случай че печелившият Участник печели награда от изброените в т. 6,4, в отговор на изпратения от Организатора имейл, печелившият Участник следва да предостави в 7-дневен срок от датата на изпращане на изходящия от Организатора имейл, точен адрес за доставка;

7.2. В случай че печелившият Участник не отговори на съобщението, като потвърди необходимите данни в срок по предходните точки или откаже да получи наградата, то наградата остава нераздадена;

7.3. Наградата се изпраща по куриер за сметка на Организатора;

7.4. Наградата се изпраща в срок до 20 работни дни след получаване на точен адрес за доставка на печелившия Участник;

7.5. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.

7.6. Наградата се предава срещу показване на касов бон и лична карта на спечелилия Участник на куриера. В случай че лицето не пази касовия си бон или откаже да покаже личната си карта, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата и същата остава нераздадена.

РАЗДЕЛ VІІІ. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

  1. 8. Организаторът не отговаря:

8.1. В случай че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност победителят и/или негов законен представител или пълномощник да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник;

8.2. При обективна невъзможност наградата или част от нея да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения;

8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че предоставената информация за даден Участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация;

8.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците;

8.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта. При всякакви злоупотреби или опити за злоупотреби, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

8.5. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на документ, в случай че е спечелил награда в Играта;

8.6. За манипулация по т. 8.4. ще се счита опита за регистрация на касов бон, който не отговаря на условията за участие в Играта;

8.7. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди от Играта.

РАЗДЕЛ VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. 9. С предоставяне на необходимата информация за контакт, Участникът декларира, че е запознат и приема настоящите Правила;

9.1. Всички участници в Играта предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват в изискуемия от Закона срок и обработват от Организатора за целите на Играта. Печелившите участници и техните представители/пълномощници предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта и получаване на награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Играта. Организаторът на Играта гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Играта ще бъдат обработвани в съответствие със законовите изисквания. При регистрацията всеки Участник декларира в регистрационната форма, че е запознат и се съгласява с Общите правила на Играта. Според Общите правила на Играта Участникът доброволно предоставя на Организатора за нуждите на тази Игра личните си данни, a именно: три имена, телефонен номер за контакт и имейл адрес. След приключване на Играта и отпадане на необходимостта от съхранение на личните данни, Организаторът ги унищожава.;

9.2. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила;

9.3. Информация във връзка с Играта може да бъде получена на www.lavazza.sofstok.com. , както и от сайта на Организатора:  http://www.sofstok.com/ в секция „Новини“, както и от печатни рекламни материали, разпространени в търговската мрежа на ТВ ФАНТАСТИКО в страната.

9.4. С участието си в Играта всички участници в нея приемат и се задължават да спазват условията и разпоредбите на описаните тук Правила, наричани „Общи правила“ за участие в Играта или само „Правила“.

9.5. Деклариране на наградите по Закона за данъците върху доходите на физически лица. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 във връзка с параграф 1, т. 62 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни и парични награди на стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

Настоящите Правила влизат в сила от 30.09.2021 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Събиране на Лична информация. „Личната информация“ представлява информация, чрез която можете да бъдете идентифициран(а), като например име, пощенски адрес (включително адрес, на който получавате сметки и доставки), телефонен номер, имейл адрес и потребителско име. Ние събираме Лична информация от вас, когато решите да участвате в нашите специални предложения и програми или когато директно ни подавате информация по други начини, включително когато се регистрирате в нашата система, използвате нашите интерактивни средства или други начини за взаимодействие с нас чрез Сайта.

Използване на Лична информация. Ние можем да използваме вашата лична информация: А) за конкретните цели, за които сте ни я предоставили, включително, без ограничения, за да отговаряме на ваши запитвания, да обработваме и изпълняваме ваши заявки; Б) за да ви изпращаме информация, свързана с взаимоотношенията или сделките с вас; В) за наши вътрешни цели, като например анализ на данни, одит, проследяване на тенденциите в продажбите и оценка на ефективността на нашите рекламни кампании; Г) за да подготвим и изпълним вашата поръчка или да ви осигурим по друг начин нашите продукти и услуги, например, за да ви доставим награда.


Споделяне на Лична информация.

Ние можем да разкриваме вашата Лична информация: A) на трети страни доставчици, които ни предоставят услуги, като например хостинг на интернет сайта, анализ на данни, доставка на награди, осигуряване на инфраструктура, ИТ услуги, клиентско обслужване, доставка на електронна поща, операции с кредитни карти, одит, обучение и други подобни. (На такива трети страни предоставяме вашата Лична информация, или достъп до нея, с цел обезпечаване на услугите, които те извършват за нас или от наше име); или както сметнем за необходимо или уместно: (а) в съответствие с приложимото законодателство, включително и закони, действащи извън държавата, в която пребивавате; (б) за изпълнение на съдебни процедури; (в) за изпълнение на указания на държавни и административни органи, включително държавни и административни органи извън държавата, в която пребивавате; (г) за съблюдаване на реда и условията, приложими при взаимоотношенията с СофСток ЛТД; (д) за защита на дейностите на СофСток ЛТД и свързаните с компанията лица; (е) за прилагане на правото ни да използваме достъпни средства за правна защита или за ограничаване на възможни щети.

НЕЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Събиране на нелична информация. „Нелична информация“ представлява всяка информация, която не разкрива вашата идентичност, като например: Информация за браузъра; Информация, събирана с помощта на (бисквитки), уеб-тракери (pixel tags) и други технологии.

Обобщена информация.

Ние от СофСток ЛТД можем да събираме Нелична информация по различни начини. Например, ние събираме информация за типа на вашия компютър (Windows или Macintosh), резолюцията на екрана, версията на операционната система, а също и типа и версията на интернет браузъра; ние събираме демографска информация, като вашето местонахождение, образование, професия, възраст, пол, както и други данни, например за Вашите хобита и други интереси, тогава когато доброволно ни предоставяте подобна информация. Освен ако не е комбинирана с Лична информация, тази информация не идентифицира лично нито вас, нито друго лице.

Обобщаване на информация.

Ние можем да обобщаваме Личната информация по такъв начин, че чрез нея не можете да бъдете идентифицирани нито вие, нито който и да е друг; Към информацията, която представлява комбинация между Нелична и Лична информация, се прилагат правилата за ползване на Лична информация, до момента, в който тя съществува като комбинирана.

„БИСКВИТКИ“ (COOKIES) И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ „Бисквитки“:

Ние от СофСток ЛТД и нашите странични доставчици на услуги можем да използваме „бисквитки“ (cookies) на Сайта. „Бисквитките“позволяват на интернет сървъра да изпраща данни на вашия компютър, с цел съхраняване на информация или за други цели. Ние използваме „бисквитки“ и други технологии, наред с всичко друго, за да ви осигурим по-добро обслужване като ви представяме информация, която в по-голяма степен съответства на вашите нужди, както и за да улесним вашия постоянен достъп и работата ви със Сайта.

На нашите доставчици на услуги също е разрешено да ползват „бисквитки“ на нашия интернет сайт. Ако не желаете да бъде събирана информация за вас чрез „бисквитки“, повечето браузъри предоставят възможност да откажете използването на „бисквитки“от настройките.

„Уеб-тракери“ и други технологии:

Прозрачните GIF-файлове (clear GIFs) представляват малко изображение с уникално име, което има функция подобна на „бисквитка“. Но за разлика от „бисквитките“, които се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър, прозрачните GIF-файлове са невидими и са вградени в интернет страниците. Можем да използваме прозрачни GIF-файлове (известни още като web beacons, web bugs или pixel tags), освен всичко друго и във връзка с проследяване на действията на посетителите на нашия Сайт и съставяне на статистика за използването на Сайта и скоростта му на работа. Ние и нашите странични доставчици на услуги можем да използваме прозрачни GIF-файлове също и в имейл съобщения във формат HTML, за да отчитаме честотата на изпращаните отговори, да оценяваме ефективността на нашите маркетингови кампании, както и да получаваме информация когато нашите имейли се отварят и препращат.

Анализ на сайта: Кармела може да работи със странични доставчици на услуги, които използват технологиите, описани в този раздел за анализ на сайта, като ни дават възможност да следим и отчитаме начините, по които посетителите използват нашия Сайт.

IP АДРЕСИ

Как събираме IP адреси Вашият „IP адрес“ представлява номер, който вашият интернет доставчик (ISP) автоматично задава на компютъра, който използвате. IP адресът може да бъде идентифициран и записан автоматично в регистрите на сървъра всеки път, когато даден потребител посети Сайта, заедно с часа и посетените страници. Регистрирането на IP адреса е стандартна практика в Интернет, която много интернет-сайтове осъществяват автоматично. Как използваме и разкриваме IP адреси Можем да използваме IP адресите за различни цели, като например статистика за използването на сайта, диагностика на проблеми със сървъра, разкриване на измами и администриране на Сайта. Можем също така да използваме и разкриваме IP адреси за всички цели, за които използваме и разкриваме Личната информация. Обърнете внимание, че IP адресите, регистрите на сървъра и свързаната с тях информация се считат за Нелична информация, освен ако приложимото законодателство не се изисква друго.

ДОСТЪП

Ако желаете да прегледате, коригирате или изтриете Лична информация, която сте ни предоставили, можете да се свържете с нас по начините, описани по-долу в раздел Информация за контакт. В заявката си е необходимо да посочите каква информация желаете да бъде променена. Ще се постараем да обработим вашата заявка във възможно най-кратки срокове.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Ние съхраняваме вашата Лична информация за период от време (30.09.2021 г. – 20.11.2021 г.), необходим за реализация на целите, описани в настоящата Декларация за поверителност, освен в случаите когато законът изисква или разрешава по-дълъг срок на съхранение на информацията.

Ние съхраняваме вашата Лична информация само и единствено за целите на настоящата кампания и за да можем да ви изпратим наградите, в случай че сте един от печелившите участници.

В посочения период вашата Лична информация се съхранява на сървър на изпълнителя на кампанията.

След изтичане на посочения период вашата Лична информация ще бъде изтрита и завинаги унищожена.

СофСток ЛТД ООД се ангажира със защитата на Вашите лични данни. Ние не ги използваме за друга цел, освен предоставянето, поддържането и подобряването на предоставените от нас услуги в рамките на Играта а именно: оптимизация на сайта на кампанията, отговаряне на Ваши запитвания, изпратени през контактната форма на сайта на кампанията и изпращане на награди до участниците, които са спечелили такива. Обработваме Вашите лични данни само в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

Принципи, които се прилагат от СофСток ЛТД ООД при обработването на лични данни са:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност през целия процес на обработване на лични данни;
• ограничение на целите на обработване – личните данни, които Дружеството обработва, се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на личните данни, които Дружеството обработва и ограничаване до такива, необходими за целите, за които се обработват;
• точност и актуалност на личните данни, които се обработват и предприемане на всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и осигуряване на подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ ДЕЦА

Този Сайт не е предназначен за лица под 18 (осемнадесет) години, затова молим такива лица да не предоставят чрез Сайта своя Лична информация.

АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Имаме право на периодична актуализация на настоящата Декларация за поверителност. Датата на последната актуализация на Декларацията за поверителност е посочена в горната част на тази страница на реда „ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА:”. Промените в Декларацията за поверителност влизат в сила от момента на публикуване на актуализираната Декларация за поверителност в Сайта. Влизайки във взаимодействие с нас след влизането в сила на тези промени, означава, че приемате новата версия наДекларацията за поверителност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

За всякакви въпроси относно настоящата Декларация за поверителност, можете да се свържете с нас на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или на пощенски адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 46. Тъй като комуникацията по имейл не винаги е сигурна, не споделяйте с нас чувствителна информация по имейл.Публикувана в Новини